Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2017

insidemyhell
2514 33d5 390
Reposted frommelodyjna melodyjna viaimbirimbir imbirimbir
insidemyhell
8731 9ce6 390
Reposted fromoutoflove outoflove viacoffeegood coffeegood
insidemyhell
1281 bcd0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffeegood coffeegood
insidemyhell
7364 c4d5 390
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viacoffeegood coffeegood
insidemyhell
0774 7d2b 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaindisputabel indisputabel
insidemyhell
Reposted fromshakeme shakeme viadobby dobby
insidemyhell
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viadobby dobby
5253 b25a 390
Reposted fromamatore amatore viadobby dobby
insidemyhell
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viadobby dobby
insidemyhell
0714 b829 390
Reposted fromNekoii Nekoii viadobby dobby
insidemyhell
Reposted frombluuu bluuu viaparamour paramour
insidemyhell
5338 4e3c 390
Reposted fromdobby dobby
insidemyhell
Reposted fromasiksik asiksik viadobby dobby
insidemyhell
4746 a7a4 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viadobby dobby
insidemyhell
(...) nie wolno źle wspominać przeszłości.
— Stanisław Wyspiański "Wesele"
insidemyhell
insidemyhell
8731 fd58 390
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee vialikeknives likeknives
insidemyhell
4614 e2b7 390
Reposted fromdivi divi viacoffeegood coffeegood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl