Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

insidemyhell
insidemyhell

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viaRozaa Rozaa
insidemyhell
5977 6cc8
Reposted fromxalchemic xalchemic viacametrue cametrue

June 30 2015

insidemyhell
...
Reposted fromweightless weightless
insidemyhell
Reposted fromweightless weightless
insidemyhell
insidemyhell
5866 a58f 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaphilomath philomath
insidemyhell
5824 51b2 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaphilomath philomath
insidemyhell
6437 4ba1 390
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viaphilomath philomath
insidemyhell
Życie stałoby się piękne, gdyby ludzie zajęli się wyłącznie sobą i dbali wyłącznie o swoje sprawy.
— Za progiem grobu, Andrzej Ziemiański
Reposted frompatronus patronus viaRozaa Rozaa
insidemyhell
9078 76a2 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viarudaizia rudaizia
insidemyhell
8731 e39c 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaburdel burdel
insidemyhell
2228 cbb5 390
insidemyhell
5893 c243 390
insidemyhell
7471 ed00 390
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr vialeweloff leweloff
insidemyhell
6846 83a4 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialeweloff leweloff
insidemyhell
insidemyhell
3522 b3a5 390
Reposted fromfoina foina viacametrue cametrue
insidemyhell
1174 cbe6 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarational rational
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl