Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

9575 2ac7 390
insidemyhell
Reposted fromhalucynowa halucynowa viairmelin irmelin
insidemyhell
Reposted fromBalladyna Balladyna viairmelin irmelin
insidemyhell
9498 56b0 390
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
insidemyhell
Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadirtyliar dirtyliar
insidemyhell
4382 5949 390
Reposted fromPoranny Poranny viaToshi Toshi
insidemyhell
6910 19f1 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viadirtyliar dirtyliar
insidemyhell
insidemyhell
3937 3655 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaistsoeasy istsoeasy
insidemyhell
Reposted frombluuu bluuu
insidemyhell
Reposted frombluuu bluuu
insidemyhell
insidemyhell
Reposted frombluuu bluuu
insidemyhell
Reposted frombluuu bluuu
insidemyhell
insidemyhell
insidemyhell
6308 7aaf 390
Reposted fromnadelle nadelle viaistsoeasy istsoeasy
insidemyhell
insidemyhell
1281 bcd0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatulele tulele
insidemyhell
0730 6ee1 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaToshi Toshi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl